اطلاعیه 755 نمایندگی ایالت نیدرزاکسن به مناسبت 21 سپتامبر روز جهانی صلح

21 سپتامبر روز جهانی صلح

و اعلام تنفر، انزجار و بیزاری از جنگ و خشونت

گرامی و پاینده باد اندیشه استقرار صلح کامل و برچیده شدن بساط جنگ و اهداف جنگ طلبانه

روز جهانی صلح، روز بیان این حقیقت که:

بشریت ازجنگ و خشونت و توسل به قهر و زور بمنظور یگانه راه‌ حل مشکلات میان انسان‌ها، بیزار است،  گرچه هنوز هم درهمه جهان نشانه‌هائی از کاربرد خشونت و زمینه ‌سازی برای جنگ و خونریزی و کشتار دیده میشود اما اکثر آنان به  دروغ، تظاهر به صلح‌خواهی و ضد یت با جنگ می‌کنند و می‌کوشند مقاصد جنگ‌افروزانه‌ خود را در پرتو شعارهای صلح‌خواهی پنهان دارند، اما همین که جنگ‌افروزان نیز ناگزیرند، برخلاف واقع خود را بعنوان حامیان صلح معرفی کنند، نشانۀ آن است که صلح به عنوان یک آرمان و هدفی منطقی و باارزش، جایگاه خود را در جان و روان، اندیشه انسانی و وجدان های بشری تثبیت کرده است و این نویدی است برای امید بیشتر به استقرار کامل صلح و برچیده شدن بساط جنگ برای همیشه.

با توجه اینکه اندیشه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برای بقاء خود بر بنیاد نقض حقوق بشر چون جنگ، حق‌کشی، ترور، خشونت، شکنجه، اعدام  و… بنا یافته است، و نیز با پذیرش این واقعیت که جنگ و خشونت و استفاده از قهر، ذاتی نیست ما اعضای نمایندگی ایالت نیدرزاکسن ضمن ارج نهادن به این روز خواستار برقراری کلیه مواد اعلامیه جهانی حقئق بشر در تمامی قوانین و حقوق بین المللی در جهت نهادینه کردن صلح جهانی می باشیم.

باشت که جهانی آکنده از صلح و صفا و مبرا از جنگ و خشونت را شاهد باشیم

و یا به تعبیر حضرت حافظ جهانی با شیوۀ :

با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

و یا به تعبیر احمد شاملو:

روزی که ما دوباره کبوترهای خویش را یافته باشیم

و کاردها را جز به خاطر قسمت کردن نان بیرون نکنشیم.

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن باشد.

755

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی ایالت نیدرزاکسن

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.